CAUTION! Please read this.

  BahenShree Champabahen 

VachanAmrut number: 1 2 3 4 5 104 Gnaani's VachanAmrut

Hey soul! If you do not enjoy being anywhere then change your knowing activity and take an interest in your soul. It is likeable within the soul. The soul is filled with happiness; you will definitely like it there. There is no enjoyable place in the universe but it is definitely enjoyable in the soul and only in the soul. So take an interest in your soul.
(Bahenshree's worthy quotations - 1)

he jiv tne kyay n gamtu hoy to taro upyog paltavi nakh ane atmama gmad. atmama gme tevu che. atmama aanand bharyo che; tya jrur gamshe. jagtma kyay gme tevu nathi pan ek atmama jrur gme tevu che. maate tu atmama gmad.
(Shree BahenShree na Vachanamrut - 1)


Antarma uundaan thi potanu hitt sadhva je aatma jagyo ane jene aatmani kharekhari lagni laagi, teni aatmalagnij teno marg kari deshe. Aatmani karekhari lagni laage neh undder na marg n thai em banej nahi. aatmani lagni laagvi joiye teni pachhad laagvu joiye. aatmane dyeruup rakhi ne din - raat satt prayatna karvo joiye. 'maru hitt kem thai?' 'hu aatmane kai rite janu?' em lagni vadharine prayatna karye toh jarur marg hathma aave.
(Shree BahenShree na Vachanamrut - 2)


Gnani ni pariniti sahaj hoi chhe. prasange prasange bhedgnan ne yaad kari ne temne gokhvu nathi padtu. punn temne toh evu sahaj parinaman j thai gayu hoi chhe - aatmama ekdharu parinaman vartyaj kare chhe.
(Shree BahenShree na Vachanamrut - 3)


gnan ane vairaagya ek bijane protsahn aapnara chhe. Gnan vagar noh vairaagya the kharekhur vairagya nathi punn rudhayelo kashaay chhe. Parantu gnan nahi hovathi jiv kashaay neh odkhi shakto nathi. Gnan poteh marg ne odkhe chhe, ane vairagya chhe the gnan ne kyay fasaava detto nathi punn badhaathi nispruh ane svani mojma takavi raakhe chhe. Gnan sahitnu jivan niyamthi vairagyamayaj hoi chhe.
(Shree BahenShree na Vachanamrut - 4)


Aho! asharan sansaar ma janmni sathe maran jodayeluj chhe. Aatmani sidhi n sadhay tya sudhi janm-maran cakra chalyaj karvaanu. Aava asharan sansaar ma dev-guru-shastranu j sharan chhe. Pujya gurudeve bataavela chaitanyasharan ne lakshgutt karine tena dadh sanskar aatmama pudi jay-e j jivanma karva jevu chhe.
(Shree BahenShree na Vachanamrut - 5)


'hu shudth chu' aem svikarta paryayni rachna shudth j thay che. Jevi dasti tevi srusti.
(Shree BahenShree na Vachanamrut - 104)


To read Bahenshree Champaben's lectures
See the Jain books page